Trelleborgs historia

Trelleborg ligger i gammalt kulturlandskap vid Östersjöns strand. Här har människor levt, stridit, älskat, dött och brukat jorden i tusentals år. Något som satt tydliga avtryck i det vackra landskapet. Staden Trelleborg beskrivs som en medeltidsstad med vikingatida anor och är en av Skånes äldsta städer.

De första bönderna började odla marken runt Trelleborg redan 4000 f.Kr! Det har satt sina spår i landskapet – gravhögar, runstenar, spår av boplatser, gravfält och mängder av kyrkor påminner än idag om hur länge det bott människor vid Östersjöns strand.

Skateholmsboplatsen
Skateholmsboplatsen är en boplats med tillhörande gravfält från äldre stenålder. De 90 gravarna är daterade mellan ca 5.250-4.900 f Kr.  Många av gravarna har bevarats så väl att kroppställningen har kunnat bestämmas och man har kunnat se att flera gravar var beströdda med rödockra. Bland gravarna finns även hundgravar som blivit mycket uppmärksammade pga att det är de första hundgravar man hittat från jägarstenåldern.

Skateholmarnas 7000-åriga gravar ger ett unikt vittnesbörd om människor som du och jag, med samma känslor men med helt andra förmågor. Skickliga konstnärer har hjälpt till att gestalta de olika individerna. Det blir en spännande exposé över 6000 år som också innefattar djur och natur, inte minst är det intressant att se hur helt annorlunda kustlinjen såg ut när vattenståndet stod betydligt högre än idag.

Fynden från Skateholmsboplatsen finns att se i utställningen ”Öga mot öga” på Trelleborgs museum.

Vikingaborgen
Vid ett planerat bostadsbygge 1988 upptäcktes rester efter en borganläggning. Utgrävningar under åren 1988-1991 frilade mer än en fjärdedel av en vikingatida ringvallsborg. Borgen är troligtvis en av Harald Blåtands borganläggningar och dateras till slutet av 900-talet. När borgen en gång anlades låg den cirka 200 meter från Östersjöns strand intill en lagun där vikingaskeppen har kunnat lägga till direkt utanför borgens vallar. Framför ringborgen har det funnits en vallgrav och den har haft fyra portar – ett i varje väderstreck. Idag är en fjärdedel av borgen återskapad och väl värd ett besök.

Kyrkorna
Bara i Trelleborgs kommun finns det 32 kyrkor! 2/3 av dem är byggda på 1100-1200-talen. De är små och intima, byggda i tegel, putsade och vitkalkade. Många av dem har ersatt en träkyrka för det var så man byggde under den första kristna tiden. Under medeltiden övergick man till att bygga i sten. Under 1800-talet ökade befolkningen markant och det medförde den andra stora kyrkobyggnadsepoken då de medeltida kyrkorna blev för små. De stora röda tegelkyrkorna är från denna tid.

Trelleborgs stad
Tillsammans med Lund, Helsingborg, Åhus och Kristianstad är Trelleborg en av Skånes äldsta städer. De första tecknen på bosättning är från senare delen av 600-talet. På 900-talet händer något som gör att bebyggelsen flyttar ut och det bildas ett nytt handelscentra i en av köpingeorterna med en hel mängd byar i en halvbåge runt den gamla orten. Cirka år 1257 blir Trelleborg stad och en centralpunkt för det skånska sillfisket och handelsutbytet med Hansan. Kring sekelskiftet 1800-1900 utvecklas både sjöfartsnäring och järnväg. Då lades grunden till de förutsättningar som fick staden att blomstra.

I utställningen Stadslifv, på Trelleborgs museum berättas levande och inspirerat om Trelleborgs långa och spännande historia.