Personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Här kan du läsa om hur Visit Trelleborg hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

  • ett namn
  • en postadress
  • en e-postadress
  • platsinformation
  • bankuppgifter
  • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
  • en uppdatering i sociala medier

Personuppgifter i e-post
Vi rekommenderar att du inte skickar känslig eller integritetskänslig information via e-post till Visit Trelleborg.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter
Visit Trelleborg behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (t.ex. för att kunna ge dig bättre service).

Ta tillbaka samtycke
I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Visit Trelleborg.

För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med Visit Trelleborg  enligt de kontaktuppgifter som finns på denna sida. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Rätt till information
Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Visit Trelleborg har om dig. Detta gör du genom att skriva till oss.

Rätt att motsätta dig behandling
Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Visit Trelleborg så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse från Visit Trelleborg att dina personuppgifter behandlas av Visit Trelleborg och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsmyndigheten IMY.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Visit Trelleborg.

Trelleborgs kommun har tillsatt ett Dataskyddsombud som kan kontaktas på e-post: dataskyddsombud@trelleborg.se.

Dataskyddsförordningen i sin helhet (Integritetsmyndigheten IMY)