Evenemangskriterier 2024

FASTSTÄLLDA AV VISIT TRELLEBORGS STYRELSE 13 FEBRUARI 2024

Visit Trelleborg väljer att se turismen som ett viktigt och kraftfullt verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge. Vi vet att den bidrar till samhället i form av ökad sysselsättning, omsättning och viktiga skatteintäkter. Men vi nöjer oss inte med det, vi vill åstadkomma mer
och arbeta för att turismen är en del av lösningen på de globala utmaningarna. Här spelar evenemang en viktig roll och skapar lokal glädje, gemenskap, tillväxt och stolthet.

För att lyckas med vår målsättning behöver vi alla dra åt samma håll. Därför har Visit Trelleborg knutit sitt lokala arbete till Region Skånes turismstrategi ”Tourism Matters – strategisk färdplan för Skåne mot 2030”. Tourism Matters befäster att vi i Skåne har bestämt
oss för att arbeta tillsammans för att turismen ska vara med och forma en hållbar framtid i en omtänksam och välkomnande värld.

En strategi blir värdefull först när den omsättas i handling. Visit Trelleborgs verksamhet utgår därför från de fyra strategierna i Tourism Matters. Dessa är tydligt knutna

Visit Trelleborg har tillsammans med näringslivet enats om att:

1. Turismen är en kraft som bidrar till hållbar samhällsutveckling
2. Samarbeten är optimerade för att växla upp destinationens potential
3. Destinationen är attraktiv året runt
4. Vårt utbud gör ett starkt avtryck i Skånes samlade attraktionskraft

Du kan ta reda på mer om Visit Trelleborgs lokala turismstrategi i dokumentet ”Lokal turismstrategi för Trelleborgs kommun”.

Som en av Trelleborgs evenemangsfrämjande aktörer har Visit Trelleborg med utgångspunkt i Tourism Matters följande uppdrag:

Bolaget ska främja lokala och externa initiativ som bidrar till ett rikt utbud av idrotts-, kultur- och fritidsevenemang. Uppdraget ska ses som ett styrmedel för att göra Trelleborg som destination attraktiv även utanför högsäsong.

Ett av bolagets främjande verktyg är att förmedla evenemangsstöd för att på så vis bidra till ett attraktivare Trelleborg för både kommuninvånare och besökare. Vi vet att det som lockar besökare är minst lika viktigt för att vi själva ska trivas där vi bor.

Evenemangsstöd

Visit Trelleborgs evenemangsstöd kan sökas av föreningar, organisationer, stiftelser och företag. Ansökan ska göras senast 3 månader före evenemangets genomförande. För återkommande evenemang gäller att man bara kan ansöka om stöd för ett år i taget.

För att få stödet ska minst 5 av 7 nedanstående kriterier uppfyllas och i ansökan ska det
framgå hur evenemanget uppfylla dessa kriterier:

Evenemanget ska:

  • skapa högklassiga upplevelser i Trelleborgs kommun.
  • skapa betydande turistekonomisk aktivitet i destinationen.
  • skapa positiv medieexponering med högt PR-värde för platsen.
  • stärka platsvarumärket för den plats som geografiskt utgörs av Trelleborgskommun. (se platsvarumärkesstrategin ”Bilden av Trelleborg” för mer information)
  • lokalt bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
  • bidra till upplevelseinnovation och tjänsteutveckling.
  • bidra till bred samverkan inom besöksnäringen i destinationen.

Möten ska minst uppnå 7p och evenemang 15p i Visit Skånes hållbarhetsguide*.

Evenemangsstödet söks via www.visittrelleborg.se/evenemangsstod

Kontakta gärna Visit Trelleborg för att få vägledning i ansökningsprocessen.

* Visit Skåne AB ägs av Region Skåne Holding AB och bildades 2023 genom en fusion av Tourism in Skåne AB, Event in
Skåne AB samt Business Region Skåne AB. Hållbarhetsguiden är under omarbetning. Fram tills ny version är framtagen
gäller den nuvarande.